Unia Europejska
Unia Europejska

Proudly supported by the EU

Project co-financed by the European Union
EPINOTE Sp. z o.o. has been carring out a project
“Epinote – global annotation platform” co-financed by European Funds
The aim of the project is to introduce a product innovation to the market in the form of a platform that enables the implementation of end-to-end annotation services through integration with any tool, staff crowd management, process control and quality assurance services. The effect of the project will be enablement of data annotation services delivery to the companies working on the development of artificial intelligence solutions regardless of the type of the annotation software they use while leveraging high quality standards and best practices.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
EPINOTE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Epinote – globalna platforma adnotacyjna”
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci platformy umożliwiającej realizację usług adnotacyjnych end-to-end poprzez integrację z dowolnym narzędziem, zarządzanie crowdem pracowników, kontrolę procesu i usługi quality assurance. Efektem projektu będzie umożliwienie dostarczenia kompleksowej usługi adnotacyjnej dla zespołów pracujących nad rozbudową narzędzi sztucznej inteligencji, niezależnie od wykorzystywanego narzędzia do adnotacji z zapewnieniem najwyższych standardów w zakresie jakości, a tym samym czynny udział w rozwoju sektora AI.